ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΜΕΣΑ ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟ

Top
 

Όροι και Προϋποθέσεις Auteco Club

Auteco > Όροι και Προϋποθέσεις Auteco Club

To Auteco Club, αποτελεί Club, το οποίο μέσω της κάρτας Auteco Club Card παρέχει στα μέλη του ειδικές παροχές, προνόμια και εκπτώσεις στις εκάστοτε συμβεβλημένες με την Auteco επιχειρήσεις και υπό τους εκάστοτε ισχύοντες όρους συνεργασίας με αυτές. Τόσο η παραλαβή, όσο και η χρήση της κάρτας Auteco Club Card συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι το μέλος και/ή ο δικαιούχος της κάρτας και/ή ο κάτοχος της κάρτας Auteco Club Card γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους, ως αυτοί εκάστοτε τροποποιηθέντες ισχύουν, και αποδέχεται ότι αυτοί ρυθμίζουν μεταξύ άλλων και τα δικαιώματα και τις τυχόν υποχρεώσεις του ως μέλους του Auteco Club Card και/ή ως δικαιούχου της κάρτας και/ή ως κάτοχου της κάρτας.

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

1.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της Auteco Club Card είναι η διενέργεια τεχνικού ελέγχου οχήματος σε έναν από τους Σταθμούς ΙΚΤΕΟ, τους οποίους τηρεί η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «J & P – ΑΒΑΞ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «AUTECO» (εφεξής καλουμένης χάριν συντομίας «Auteco».

1.2. Οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, το οποίο προσκομίζει όχημα προς διενέργεια τεχνικού ελέγχου σε έναν από τους Σταθμούς ΙΚΤΕΟ της Auteco, δύναται να λάβει την Auteco Club Card και μπορεί άμεσα να τη χρησιμοποιήσει σε κάθε συναλλαγή του με μέλος του Δικτύου των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Περαιτέρω, το ίδιο φυσικό πρόσωπο δύναται να κατέχει μία αριθμημένη κάρτα Auteco Club Card και κάθε όχημα, επί του οποίου διενεργείται τεχνικός έλεγχος δύναται να συνδέεται αποκλειστικώς και μόνο με μία κάρτα Auteco Club Card. Περαιτέρω, σε εκάστη αριθμημένη κάρτα Auteco Club Card δύνανται να συνδέονται περισσότερα του ενός οχήματα, τα οποία έχει προσαγάγει σε Σταθμό ΙΚΤΕΟ της Auteco για διενέργεια τεχνικού ελέγχου ο ίδιος προσκομίζων. Οίκοθεν νοείται ότι έκαστο φυσικό πρόσωπο προσκομίζον όχημα προς διενέργεια τεχνικού ελέγχου σε Σταθμό ΙΚΤΕΟ της Auteco, δύναται να συνδέει με την ήδη εκδοθείσα επ’ ονόματί του Auteco Club Card, οιοδήποτε όχημα, το οποίο προσκομίζει σε οιονδήποτε Σταθμό ΙΚΤΕΟ της Auteco προς διενέργεια τεχνικού ελέγχου. Η οικεία σύνδεση επιφέρει και ταυτόχρονη ανανέωση της διάρκειας της οικείας κάρτας επί διετία κατά τα υπό την § 2.1. εκτιθέμενα.

1.3. Η παράδοση της Auteco Club Card, η οποία είναι μοναδική και αριθμημένη, λαμβάνει χώρα μετά την υπογραφή της οικείας αίτησης για την έκδοση και παράδοση της και της δήλωσης περί της αποδοχής των όρων αυτής. Με την παραλαβή της Auteco Club Card χορηγείται στον δικαιούχο της Auteco Club Card ένα έντυπο με τον κωδικό (password) για την ενεργοποίηση του λογαριασμού της οικείας Auteco Club Card στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της «AUTECO» (Auteco Club ). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις κληρώσεις είναι η ενεργοποίηση του λογαριασμού του λήπτη της Auteco Club Card στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της «AUTECO» (Auteco Club). Η ηλεκτρονική ενεργοποίηση του λογαριασμού, θα θεωρείται αποδεκτή ως υπογεγραμμένο έγγραφο, το οποίο θα έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ έναντι όλων.

1.4. Με την ενεργοποίηση του λογαριασμού του στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της «Auteco» (Auteco Club) ο δικαιούχος της Auteco Club Card μπορεί, μέσω της ειδικής φόρμας: (α) να προσθέσει στοιχεία επικοινωνίας (όπως ενδεικτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του – e mail)· (β) να προσθέσει προσωποποιημένες ειδοποιήσεις για δικά του οχήματα για υπηρεσίες όπως ΚΤΕΟ, ΚΕΚ, service, ασφάλιση και να επιλέξει για το καθένα τον τρόπο ειδοποίησης (email ή sms)· (γ) να ενημερωθεί για το σύνολο των συνεργαζόμενων εταιρειών (όπως ενδεικτικά για τα στοιχεία επικοινωνίας των συνεργαζόμενων εταιρειών και τις εκάστοτε προσφορές που υπάρχουν)· και (δ) να ενημερωθεί για την πραγματοποιηθείσα χρήση της κάρτας του καθώς και τους πόντους που έχει συλλέξει. Ο δικαιούχος της Auteco Club Card οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως στο Auteco Club μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δια συστημένης επιστολής στη διεύθυνση του Auteco Club, ήτοι στη Λεωφόρο Αθηνών αρ.107, Αθήνα, Τ.Κ. 104 47, τυχόν αλλαγή στη διεύθυνση που δήλωσε, διαφορετικά το Auteco Club δεν θα ευθύνεται για απώλεια αλληλογραφίας ή διακοπή της επικοινωνίας.

2. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

2.1. Δικαιούχος της Auteco Club Card δύναται να είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, το οποίο προσκομίζει όχημα προς διενέργεια τεχνικού ελέγχου σε έναν από τους Σταθμούς ΙΚΤΕΟ της Auteco. Η διάρκεια της ιδιότητας του μέλους είναι διετής, ξεκινάει δε από την ημερομηνία παραλαβής της κάρτας μέλους από τον δικαιούχο αυτής, και λήγει με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την ως άνω ημερομηνία. Από την ημερομηνία παραλαβής της Auteco Club Card και κατόπιν ενεργοποίησης αυτής κατά τα ως άνω εκτιθέμενα, ο δικαιούχος και ο κάτοχος της Auteco Club Card θα δικαιούται να απολαμβάνει τα προνόμια των μελών του Auteco Club, υπό τους εκάστοτε ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. Με κάθε διενέργεια νέου τεχνικού ελέγχου οχήματος από το ίδιο πρόσωπο – δικαιούχο της Auteco Club Card, η διάρκεια της Auteco Club Card ανανεώνεται επί διετία από την ημερομηνία διενέργειας του τελευταίου τεχνικού ελέγχου.

2.2. Η Auteco Club Card εκδίδεται κατά τα ως άνω στο όνομα του προσκομίζοντος το όχημα σε ένα από τους Σταθμούς ΙΚΤΕΟ της Auteco για τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου οχήματος, ο οποίος είναι και το φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποκλειστικά και μόνο δικαιούται να συμμετέχει στις κληρώσεις που τυχόν θα διενεργεί το Auteco Club και να παραλάβει τυχόν δώρα, τα οποία θα κερδίσει μέσω κληρώσεων του Auteco Club. Η χρήση της Auteco Club Card σε οιαδήποτε συμβεβλημένη με την Auteco επιχείρηση δύναται να λάβει χώρα από τον δικαιούχο της κάρτας ή από τον εκάστοτε κάτοχο αυτής, με μόνη την επίδειξή της.

2.3. Ο δικαιούχος της Auteco Club Card και ο κάτοχος της Auteco Club Card υποχρεούται να ακολουθεί τους συνήθεις κανόνες λειτουργίας κάθε χώρου καθώς και τις οριζόμενες από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις προϋποθέσεις κρατήσεων, τήρησης ωραρίων, κ.λπ., για τα οποία καμία ευθύνη δεν φέρει το Auteco Club.

2.4. To Auteco Club δικαιούται να τερματίσει/απενεργοποιήσει την Auteco Club Card οποιουδήποτε μέλους παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης, οποτεδήποτε και κατά την ανέλεγκτη αυτού κρίση, χωρίς το μέλος του Auteco Club να δικαιούται οιασδήποτε αποζημίωσης για οιονδήποτε λόγο.

2.5. To Auteco Club δικαιούται να προβαίνει σε τηλεφωνική ή προσωπική καθ’ οιονδήποτε τρόπο επικοινωνία με τους δικαιούχους της Auteco Club Card προς επαλήθευση των ατομικών τους στοιχείων.

3. ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

3.1. Εφόσον διενεργηθεί τεχνικός έλεγχος οχήματος σε έναν από τους Σταθμούς ΙΚΤΕΟ της Auteco, παραχωρείται στον προσκομίζοντα το όχημα για διενέργεια τεχνικού ελέγχου, κατόπιν υπογραφής της οικείας αιτήσεως και αποδοχής των όρων της Auteco Club Card, η χρήση της Auteco Club Card που θα παρέχει τα δικαιώματα και προνόμια, τα οποία θα ισχύουν κάθε φορά, σύμφωνα και με τα εκτιθέμενα στην ιστοσελίδα του Auteco Club, ως επίσης και τα τυχόν ενημερωτικά μηνύματα (αποστελλόμενα με e- mail ή με SMS), τα οποία θα αποστέλλονται από το Auteco Club σε αυτόν.

3.2. Η κάρτα Auteco Club Card δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική και ως εκ τούτου ο δικαιούχος της Auteco Club Card και εν γένει ο κάθε κάτοχος αυτής, δεν μπορεί και απαγορεύεται να προβεί δια της χρήσης αυτής σε εμπορικές ή χρηματικές συναλλαγές, το δε Auteco Club δεν εμπλέκεται σε καμία τοιαύτη συναλλαγή. Ο δικαιούχος της Auteco Club Card δικαιούται να απολαύσει τις παροχές και τα προνόμια, όπως αυτά θα συμφωνούνται μεταξύ του Auteco Club και των συνεργαζόμενων με αυτό επιχειρήσεων και θα γνωστοποιούνται σ’ αυτόν (τον κάτοχο) από το Auteco Club μέσω της ιστοσελίδας: Auteco Club. Σημειώνεται δε ότι το Auteco Club δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη έναντι του εκάστοτε δικαιούχου και/ή κατόχου της Auteco Club Card αναφορικά με το είδος, την ποιότητα, τον τρόπο και τον χρόνο παροχής των παρεχόμενων από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις υπηρεσιών και πωλούμενων από αυτές αγαθών.

3.3. Ο δικαιούχος της Auteco Club Card και ο κάτοχος της Auteco Club Card υποχρεούται όπως επιδεικνύει την εν ισχύ Auteco Club Card, πριν από την αγορά οποιοδήποτε προϊόντος ή τη λήψη οιασδήποτε υπηρεσίας από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή εν γένει πριν τη διενέργεια οιασδήποτε συναλλαγής.

3.4. Σε περίπτωση μελλοντικής συνεργασίας του Auteco Club με συγκεκριμένο/α πιστωτικό/ά ίδρυμα/ιδρύματα, τα προνόμια δύναται να παρέχονται εφόσον η πληρωμή του λογαριασμού πραγματοποιείται με μετρητά ή με τις αντίστοιχες πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, τις οποίες το οικείο πιστωτικό ίδρυμα διαθέτει στην αγορά. Σε καμία περίπτωση η Auteco Club Card και οι παρεχόμενες προσφορές και προνόμια δεν μπορούν να ανταλλαχθούν με 2 χρήματα.

3.5. Οιαδήποτε Auteco Club Card είναι και παραμένει στην κυριότητα της Auteco και ο δικαιούχος και/ή κάτοχος της Auteco Club Card είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτησή της.

3.6. Ο δικαιούχος της Auteco Club Card έχει δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της Auteco Club Card που συνδέεται με το όνομά του, οπότε και αυτοδικαίως επέρχονται: (α) διαγραφή/μηδενισμός των πόντων, οι οποίοι έχουν μέχρι εκείνο το σημείο αποκτηθεί∙ (β) αποκλεισμός του από τη συμμετοχή του σε οιαδήποτε τυχόν κλήρωση και εν γένει (γ) απώλεια οιουδήποτε δικαιώματος, προνομίου κλπ. απορρέοντος από την οικεία ακυρωθείσα Auteco Club Card. Η επιστροφή της Auteco Club Card λαμβάνει χώρα με την αποστολή σχετικής συστημένης επιστολής με συνημμένη την πρωτότυπη Auteco Club Card στην ταχυδρομική διεύθυνση του Auteco Club, ήτοι στη Λεωφόρο Αθηνών αρ.107, Αθήνα, Τ.Κ. 104 47.

3.7. Σε περίπτωση φθοράς ή καταστροφής της Auteco Club Card, ο δικαιούχος δικαιούται να ζητήσει την αντικατάστασή της με νέα από το Auteco Club, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραδώσει προηγουμένως την φθαρμένη – κατεστραμμένη κάρτα στο Auteco Club. Σε αυτή την περίπτωση, οι μέχρι τότε επιτευχθέντες πόντοι δεν ακυρώνονται, αλλά μεταφέρονται στην καινούρια κάρτα.

3.8. Σε περίπτωση απώλειας της Auteco Club Card, ο δικαιούχος δύναται να υποβάλλει αίτηση για επανέκδοση αυτής με τους ίδιους όρους με αυτούς της απωλεσθείσας Auteco Club Card και να παραλάβει τη νέα άμεσα από οιονδήποτε Σταθμό ΙΚΤΕΟ της Auteco. Παράλληλα, ο δικαιούχος της Auteco Club Card υποχρεούται να δηλώσει και τον αριθμό της παλαιάς Auteco Club Card, ώστε να ακυρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, οι μέχρι τότε επιτευχθέντες πόντοι δεν ακυρώνονται αλλά μεταφέρονται στην καινούρια κάρτα.

4. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ AUTECO CLUB CARD

4.1. Ο δικαιούχος και ο κάτοχος της Auteco Club Card μπορεί να χρησιμοποιεί την κάρτα στις συνεργαζόμενες με το Auteco Club επιχειρήσεις, συλλέγοντας και εξαργυρώνοντας πόντους κατά την διαδικασία που ορίζεται στην ιστοσελίδα Auteco Club.

4.2. Ειδικότερα, στο πλαίσιο εκάστης συναλλαγής δικαιούχου και/ή κατόχου της Auteco Club Card με τις συνεργαζόμενες με το Auteco Club επιχειρήσεις, στην οποία (ενν. συναλλαγή) θα χρησιμοποιείται η Auteco Club Card, θα συλλέγονται πόντοι. Σε κάθε δε ένα ευρώ (1 €) της πραγματοποιούμενης συναλλαγής θα αντιστοιχεί και ένας (1) πόντος. Ανάλογα με τον αριθμό των πόντων που θα συγκεντρώνει ο δικαιούχος της, θα δύναται ο τελευταίος, ήτοι αποκλειστικά και μόνο ο δικαιούχος της Auteco Club Card, να λαμβάνει μέρος στις κληρώσεις του Auteco Club για τα εκάστοτε οριζόμενα δώρα. Η συλλογή κάθε δέκα (10) πόντων στην Auteco Club Card θεμελιώνει μία (1) συμμετοχή σε κλήρωση για τη χορήγηση δώρων στα μέλη του Auteco Club. Οι λεπτομέρειες των κληρώσεων θα δημοσιεύονται μέσω της ιστοσελίδας: Auteco Club.

4.3. Η εξαργύρωση των πόντων της Auteco Club Card και η παραλαβή των δώρων από τις κληρώσεις, γίνεται πάντα με την επίδειξη από τον δικαιούχο της Auteco Club Card της αστυνομικής ταυτότητας του ή άλλου στοιχείου που αποδεικνύει με απόλυτη βεβαιότητα την ταυτότητά του.

5. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ AUTECO CLUB

5.1. Ο δικαιούχος της Auteco Club Card αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι: (α) το Auteco Club διατηρεί το δικαίωμα όπως οποτεδήποτε τροποποιήσει, ανακαλέσει ή αντικαταστήσει μέρος των προνομίων με άλλα ή και να διακόψει οποτεδήποτε την παρούσα έπειτα από προηγούμενη ενημέρωση των μελών του μέσω της ιστοσελίδας: Auteco Club. Σε περίπτωση που λάβει χώρα μια τέτοια τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση, ο δικαιούχος της Auteco Club Card δεν αποκτά για τον λόγο αυτόν κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι του Auteco Club ή των συνεργαζόμενων με αυτό επιχειρήσεων· (β) το Auteco Club δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή πλημμελή εκπλήρωση οιασδήποτε υποχρεώσεως συνεργαζόμενης επιχειρήσεως, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε ζημιά ήθελε τυχόν προκληθεί στο μέλος ή σε οποιονδήποτε τρίτο στο πλαίσιο της εκ μέρους των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ή πώλησης προϊόντων∙ (γ) η ενημέρωση προς τα μέλη του Auteco Club για τις παροχές – προνόμια, τις επωνυμίες των συνεργαζομένων επιχειρήσεων καθώς και για το διάστημα, κατά το οποίο ισχύουν οι προσφορές-προνόμια, θα γίνεται δια της ιστοσελίδας του Auteco Club, δια ενημερωτικών μηνυμάτων και με κάθε άλλον τρόπο που προκρίνει το Auteco Club· (δ) η παροχή οποιουδήποτε προνομίου εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της συγκεκριμένης κάθε φορά συνεργαζόμενης επιχείρησης, η οποία δεν είναι εγγυημένη.

5.2. Ο δικαιούχος και/ή ο κάτοχος της Auteco Club Card οφείλει να ελέγχει σε κάθε συναλλαγή, την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων της απόδειξης που παραλαμβάνει από το ταμείο των συνεργαζόμενων με το Auteco Club επιχειρήσεων.

6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

6.1. Ο δικαιούχος της Auteco Club Card αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι: (α) η εγγραφή και η συμμετοχή του ως μέλους του Auteco Club απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που γνωστοποιεί ο δικαιούχος της Auteco Club Card κατά την εγγραφή ή και κατά τη διάρκεια συμμετοχής του στο πρόγραμμα, το οποίο (αρχείο) θα τηρείται από το Auteco Club και τη/τις συνεργαζόμενη/ες επιχείρηση/σεις για το σκοπό της υποστήριξης, της προώθησης, της εκτέλεσης και της λειτουργίας του παρόντος προγράμματος του Auteco Club καθώς και ενημέρωση για οικονομικές προσφορές Για το λόγο αυτόν, τόσο η παραλαβή, όσο και η χρήση της Auteco Club Card, συνιστά αμάχητο τεκμήριο γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων όρων, ως αυτοί εκάστοτε τροποποιηθέντες ισχύουν, και θεμελιώνει την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης και συναίνεσης κάθε δικαιούχου της Auteco Club Card προς το Auteco Club και τη/τις συνεργαζόμενη/ες επιχείρηση/σεις, προκειμένου να καταχωρήσουν τα προσωπικά του στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει, τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και εν γένει την ισχύουσα νομοθεσία. Οι αιτούμενοι την εγγραφή τους στο Auteco Club με την παροχή των προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες τήρησης και προώθησης του παρόντος προγράμματος του Auteco Club, ως επίσης και για την με οποιονδήποτε τρόπο επικοινωνία μαζί τους.

6.2. Το Auteco Club δύναται να γνωστοποιεί σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα (ενδεικτικά σε διαφημιστική εταιρεία κ.α.), εφόσον τούτο επιβάλλεται, μέρος των στοιχείων για την αλληλογραφία ή άλλη επικοινωνία με τον δικαιούχο της Auteco Club Card, με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη και την προώθηση του παρόντος προγράμματος του Auteco Club.

7. ΛΗΞΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

7.1. Το Auteco Club έχει το δικαίωμα να καταργήσει οποτεδήποτε το πρόγραμμα Auteco Club Card έπειτα από προηγούμενη ενημέρωση των δικαιούχων της Auteco Club Card μέσω της ιστοσελίδας: Auteco Club.

7.2. To Auteco Club διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο του παρόντος προγράμματος της Auteco Club Card. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στον κάτοχο της Auteco Club Card με ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα: Auteco Club.

7.3. Αν για οποιονδήποτε λόγο το Auteco Club τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων του προγράμματος της Auteco Club Card ή παύσει και καταργήσει το πρόγραμμα της Auteco Club Card, ο δικαιούχος της Auteco Club Card ουδεμία απαίτηση για αποζημίωση ή άλλη αξίωση έχει ή και διατηρεί κατά της Auteco.

8. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

8.1. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σε σχέση με το πρόγραμμα Auteco Club Card και την εφαρμογή των παρόντων όρων θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

8.2. Τα ανωτέρω αποτελούν την τελευταία έκδοση των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Auteco Club Card και ισχύουν από την 14.06.2016. Τα μέλη του Auteco Club ενδείκνυται να επισκέπτονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα της «AUTECO» (Auteco Club) για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των άνω όρων.