Παράταση Ημερομηνίας Υποχρέωσης για Τεχνικό Έλεγχο Οχημάτων - Auteco

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΜΕΣΑ ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ή 2114800220

Top
 

Blog

Auteco > Νέα – Ανακοινώσεις  > Παράταση Ημερομηνίας Υποχρέωσης για Τεχνικό Έλεγχο Οχημάτων

Παράταση Ημερομηνίας Υποχρέωσης για Τεχνικό Έλεγχο Οχημάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Α. Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Την παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α) «Υποχρεωτικός έλεγχος των οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. III του άρθρου 16 του Ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α), σύμφωνα με τις οποίες: «Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας δύναται να παραταθεί η ημερομηνία υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο των οχημάτων με έδρα νομό της Περιφέρειας που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του οικείου Νομάρχη, σε περίπτωση που τα λειτουργούντα δημόσια και ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. του νομού αδυνατούν να προβούν στον έλεγχό τους ή όταν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι τοπικού χαρακτήρα ».

3. Την με αριθμ. 8913/1089/13 (ΦΕΚ 501 Β/5-3-2013) Κ.Υ.Α.: «Καθορισμός των τελών διενέργειας των τεχνικών ελέγχων από τα Δημόσια ΚΤΕΟ, των τελών έκδοσης εθνικών εγκρίσεων τύπου και δελτίων κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων, της διαδικασίας επιβολής και είσπραξής τους».

4. Την με αριθμ. 11551/14/13-1-2017 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για χορήγηση παράτασης ενός μηνός για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων των οποίων η άδεια κυκλοφορίας εκδόθηκε με διεύθυνση κατοικίας κατόχου στις Π.Ε. αρμοδιότητας Π.Κ.Μ. και είχαν την υποχρέωση εκ του νόμου να ελεγχθούν έως και 10, 11, 12 και 13 Ιανουαρίου του 2017, προκειμένου αυτά τα οχήματα να προσέρχονται για έλεγχο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία προγραμματισμού τους.

Αποφασίζουμε

Χορηγούμε παράταση ενός μηνός του υποχρεωτικού τεχνικού ελέγχου για όλα τα οχήματα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας εκδόθηκε με διεύθυνση κατοικίας κατόχου στις Π.Ε. αρμοδιότητας Π.Κ.Μ. και τα οποία είχαν την υποχρέωση εκ του νόμου να ελεγχθούν από τα ΚΤΕΟ στις 10, 11, 12 και 13 Ιανουαρίου του 2017.

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Δείτε το επίσημο έγγραφο για τις Π.Ε

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εδώ:

Επίσημο έγγραφο Π.Κ.Μ

 

Δείτε το επίσημο έγγραφο για την Π.Ε

Ευρυτανίας εδώ:

Επίσημο έγγραφο Ευρυτανίας

 

Δείτε το επίσημο έγγραφο για τις Π.Ε

Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας εδώ:

Επίσημο έγγραφο Λάρισα, Μαγνησία, Τρίκαλα, Καρδίτσα

 

Δείτε το επίσημο έγγραφο για τις Π.Ε

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εδώ:

Επίσημο έγγραφο Π.Δ.Μ 

 

Δείτε το επίσημο έγγραφο για Δράμα:

Επίσημο έγγραφο Δράμας

 

Δείτε το επίσημο έγγραφο για Νέα Ορεστιάδα:

Επίσημο έγγραφο για Νέα Ορεστιάδα

 

Δείτε το επίσημο έγγραφο για Π.Ε.Βοιωτίας:

Επίσημο έγγραφο Βοιωτίας

 

Δείτε το επίσημο έγγραφο για Δήμο Σκύρου, Αλιβερίου Κύμης και  Δημοτική Ενότητα Διρφύων εδώ:

Επίσημο έγγραφο Σκύρου, Αλιβερίου Κύμης και Δημοτικής Ενότητας Διρφύων

Μοιράσου το:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email