• Όροι χρήσης
  ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ AUTECO


  1. Νομιμοποίηση & Καταλληλόλητα χρήστη

  Η παρούσα Ιστοσελίδα της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης  Ιδιωτικών ΚΤΕΟ “ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.” (εφεξής καλούμενης  “Auteco” ή “Auteco ΚΤΕΟ”)  παρέχεται και τηρείται από την «Auteco» και διατίθεται μόνο σε Νομικά Πρόσωπα, Νομικές Οντότητες  και Φυσικά Πρόσωπα,  που νομιμοποιούνται και  δύναται κατά τον νόμο να συνάψουν νομικά έγκυρες και δεσμευτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και σύμφωνα με τις προβλέψεις  αυτής. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας. Στην υποθετική δε περίπτωση  που  έχουν ληφθεί δεδομένα από ανήλικους, χωρίς την απαραίτητη κατά τον νόμο γονική συναίνεση, παρακαλούμε όπως  μας ενημερώσετε άμεσα προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

  2. Αντικείμενο Όρων Xρήσης

  Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν τη Χρήση και  τις Εφαρμογές της παρούσας  Ιστοσελίδας, ως επίσης  και  τις πάσης  φύσεως Υπηρεσίες (διενέργεια  τεχνικού ελέγχου οχήματος ΚΤΕΟ κλπ.), που παρέχονται από την Auteco (εφεξής καλούμενες "Υπηρεσίες") και/ή διατίθενται στην παρούσα Ιστοσελίδα, με την εξαίρεση της περίπτωσης, όπου οι οικείες Υπηρεσίες αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης  συμφωνίας. Συνεπώς, ειδικοί όροι ή συμφωνίες ενδέχεται να έχουν εφαρμογή στη χρήση ορισμένων Υπηρεσιών που  προβλέπονται σε  ειδική  σύμβαση, οι όροι  της οποίας κατισχύουν των παρόντων όρων.

  3. Τροποποιήσεις

  Η Auteco δικαιούται μονομερώς να αναθεωρεί, τροποποιεί και ενημερώνει τους παρόντες Όρους Χρήσης Ιστοσελίδας οιαδήποτε στιγμή. Η συνέχιση χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας μετά από οιαδήποτε μεταβολή των όρων χρήσης, συνεπάγεται αυτομάτως την εκ μέρους του οικείου  Χρήστη  αποδοχή των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας, ως αυτοί έχουν κατά τον οικείο χρόνο. Κάθε στοιχείο της Ιστοσελίδας μπορεί να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί, να διαγραφεί ή να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της Auteco.  Κάθε Επισκέπτης και/ή Χρήστης της  Ιστοσελίδας (εφεξής “Χρήστης”)  οφείλει πριν προβεί  σε χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας, να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Xρήσης που την διέπουν. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με οιονδήποτε από τους παρόντες όρους οφείλει να μην προβεί σε χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς η χρήση αυτής προϋποθέτει και συνεπάγεται αυτοδικαίως και άνευ άλλου τινός την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης αυτής.

  4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

  Οιοδήποτε στοιχείο της Ιστοσελίδας και ολόκληρο το Περιεχόμενο αυτής, υπόκειται στο ρυθμιστικό πεδίο προστασίας του Ν. 2121/1993, ήτοι του Νόμου «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας». Επομένως, το Περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της Auteco.

  Επιπροσθέτως, οιοδήποτε στοιχείο της Ιστοσελίδας προστατεύεται, μεταξύ άλλων, και από τους νόμους περί προστασίας εμπορικών μυστικών, εμπορικών πρακτικών και μεθόδων, αθέμιτου ανταγωνισμού και  δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή η μίμησή τος με οιονδήποτε τρόπο.

  Όλα τα ειδικά σχεδιασμένα γραφικά, εικονίδια και άλλα στοιχεία που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή εμπορικές μορφές παρουσίασης (εφεξής καλούμενα "Σήματα") της Auteco και των συνδεδεμένων με αυτήν  εταιρειών και έχουν παραχωρηθεί νομίμως στην Auteco, η οποία έχει το δικαίωμα και την άδεια χρήσης των εν λόγω Σημάτων, τα  οποία  προστατεύονται από την ισχύουσα περί Σημάτων νομοθεσία, αλλά και από τις οικείες διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες.

  Συνακόλουθα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η εκμίσθωση, ο δανεισμός, η πώληση, η χρησιμοποίηση για τη δημιουργία παράγωγων εργασιών, η φόρτωση, η μετάδοση ή η διανομή κλπ. οιουδήποτε περιεχομένου ή στοιχείου  της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Auteco. Συνεπώς η Auteco  δεν παρέχει οιοδήποτε δικαίωμα χρήσης, εκμετάλλευσης κλπ. οιουδήποτε στοιχείου  της  Ιστοσελίδας/αντικειμένου πνευματικής ιδιοκτησίας της Auteco. Τυχόν παραβίαση των ανωτέρω και εν γένει των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Auteco με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές, που ορίζει ο νόμος.

  5. Πληροφορίες υποβαλλόμενες στην  Ιστοσελίδα

  Σε περίπτωση υποβολής και/ή καταχώρησης οιωνδήποτε πληροφοριών, δεδομένων, στοιχείων κλπ. από μέρους οιουδήποτε Χρήστη  με σκοπό τη χρήση της  Ιστοσελίδας ή/ και των Υπηρεσιών, ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχει ή θα  παρέχει  μέσω της  Ιστοσελίδας και/ή  για τις ανάγκες χρήσης των Υπηρεσιών είναι και θα είναι απόλυτα ακριβείς, αληθείς και πλήρεις.

  6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

  Κατά την επίσκεψή οιουδήποτε Χρήστη στην Ιστοσελίδα, συλλέγονται τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα του οικείου Χρήστη, τα οποία εκτιμάται ότι εξυπηρετούν τις ανάγκες χρήσης της Ιστοσελίδας και/ή των Υπηρεσιών. Κατά τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εκάστοτε Χρήστη, τηρούνται οι προβλεπόμενες στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον Νόμο και από τις αρμόδιες και μόνο Αρχές),  χωρίς να τηρηθούν οι εκάστοτε  ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  7. Περιορισμός της Ευθύνης

  Η Auteco καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα να χαρακτηρίζονται, κατά το δυνατόν, από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα, ωστόσο δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και εν γένει τα περιεχόμενα και οι δυνατότητες της Ιστοσελίδας  θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα, καθώς και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, η Auteco δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”), μέσω των οποίων οιαδήποτε  δεδομένα  τίθενται στη διάθεση στο Χρήστη, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή  επιβλαβείς εφαρμογές. Η Auteco δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, των σελίδων, των υπηρεσιών και των επιλογών  της  Ιστοσελίδας ή των αποτελεσμάτων  αυτών. Τυχόν ενέργειες του  Χρήστη που λαμβάνουν χώρα  βάσει των αναφερομένων στην Ιστοσελίδα  πληροφοριών δεν γεννούν σε καμία περίπτωση ευθύνη της Auteco ή των συνεργατών της. Η Auteco δεν ευθύνεται  για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Χρήστης της Ιστοσελίδας, παρά μόνο αν  αυτή οφείλεται σε  δόλο ή βαριά αμέλεια.

  8. Χρήση των Cookies

  Για την ορθότερη λειτουργία της Ιστοσελίδας και την καλύτερη πλοήγησή του Χρήστη αυτής, καθώς και για την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών της Auteco, χρησιμοποιούνται  cookies. Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων, τα οποία μεταφέρονται από έναν διακομετακομιστή web στον υπολογιστή του προσώπου που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα. Τα cookies αποτελούν ένα βιομηχανικό πρότυπο, χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες τοποθεσίες web και διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση του  Χρήστη σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία web και την χρήση αυτής. Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη ή για τα αρχεία του και μόνο η τοποθεσία web, από την οποία μεταφέρθηκε ένα συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή του Χρήστη, έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του. Με τον τρόπο αυτό, η Ιστοσελίδα ενθυμείται και ανασύρει τις ενέργειες και προτιμήσεις του Χρήστη για ένα χρονικό διάστημα, προκειμένου να υπάρχει πχ. εξατομίκευση διαδικτυακών διαφημίσεων, ανάλυση επισκεψιμότητας ή άλλη στατιστική ανάλυση  των υπηρεσιών, των οποίων έχει κάνει χρήση ή  τις  οποίες έχει αναζητήσει. Κατ’ αυτό τον τρόπο δεν χρειάζεται να εισάγει ο κάθε Χρήστης τις προτιμήσεις του κάθε φορά που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα. Η Auteco και οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία αφορά cookies. Αν ο Χρήστης δεν επιθυμεί να γίνεται συλλογή πληροφοριών που  τον αφορούν μέσω των cookies, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο, με τις οποίες δύναται να διαγράφει τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies, είτε να αποφασίζει για την απόρριψη ή την αποδοχή του οικείου  συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή του. Σημειώνεται ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να δυσχεραίνεται ή να καθίσταται αδύνατη η χρήση ορισμένων δυνατοτήτων της Ιστοσελίδας.

  9. Λοιποί όροι / Εφαρμοστέο δίκαιο

  Οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Χρήσης καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των Όρων Χρήσης δεν θα λαμβάνεται υπόψη, εάν δεν έχει αποτυπωθεί εγγράφως και αν δεν έχει ενσωματωθεί στους παρόντες Όρους Χρήσης. Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και ερμηνεύονται κατά το Ελληνικό Δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε τυχόν αναφυόμενης διαφοράς, σχετιζόμενης άμεσα ή έμμεσα με  τους παρόντες όρους  χρήσης  της Ιστοσελίδας ή  με  τη χρήση αυτής εν γένει,  είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας.

  *****************************

  Cookies

  Όταν επισκέπτεστε ή αλληλοεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε πληροφορίες μέσω της χρήσης cookies. Αυτό μας επιτρέπει να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, να σας προβάλουμε τις πιο σχετικές λειτουργίες -να κάνουμε τη χρήση της ιστοσελίδαςευκολότερη για εσάς και να σας προσφέρουμε προωθητικό περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις σας. Ορισμένα cookiesείναι απαραίτητα και δεν μπορούμε να παρέχουμε όλες μας τις υπηρεσίες χωρίς αυτά. Άλλα cookies, συμπεριλαμβανομένων των cookiesπου εγκαθίστανται από τρίτους, είναι προαιρετικά -αλλά η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να μην λειτουργεί τόσο καλά χωρίς αυτά. Επίσης, το περιεχόμενο ενδέχεται να μην είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας. Κάνοντας κλικ στο πεδίο ''Αποδοχή'', συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα μας με την πολιτική cookies-και να τροποποιήσετε τις επιλογές σας οποτεδήποτε.

  Cookies

  Όταν επισκέπτεστε ή αλληλοεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε πληροφορίες μέσω της χρήσης cookies. Αυτό μας επιτρέπει να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, να σας προβάλουμε τις πιο σχετικές λειτουργίες -να κάνουμε τη χρήση της ιστοσελίδαςευκολότερη για εσάς και να σας προσφέρουμε προωθητικό περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις σας...

  Διαβάστε περισσότερα